Sedan min första skoldag i augusti 1988 då jag satte mig vid en pulpet i Skaftung skola, har jag inte lämnat skolvärlden. Jag har gått i skola, studerat och jobbat som lärare. Bildning har hela tiden varit en del av min vardag.

I den nya läroplanen som nu tas i bruk är Utbildningsstyrelsens målsättning att ”Gymnasieutbildningen stärker den mångsidiga kompetensen. Målet är en god, harmonisk och bildad människa.” Utöver ämneskunskaperna ska en gymnasist utveckla sitt kritiska, etiska, globala, sociala och hållbara tänkande. Det är ett vackert bildningsideal: att växa som människa och vara väl förberedd på att aktivt ta del av världen efter studentexamen. Detta är stora mål att sträva efter i en hektisk vardag där jakten på höga vitsord blivit allt mer intensiv. Den mångsidiga kompetensen borde också innebära en bred allmänbildning, det som varit en av gymnasieutbildningens styrkor.

Hurdan är då en bildad människa? Vad är bildning? Här är vad Närpes gymnasiums lärare och personal har valt att lyfta fram:

Bildning är inte att veta eller kunna allt, utan att veta hur jag lär mig för att jag skall kunna lära mig. (Wilhelm von Humboldt 1767–1835)

Bildning är att ha kunskap att själv kunna avgöra vad som stämmer eller inte.

Bildning är att kunna anpassa sig till sin omgivning – eller som nobelpristagaren Karlfeldt sa om sitt alter ego, Fridolin; han kunde tala med bönder på bönders sätt och med de lärde på latin.

Bildning är allt som finns kvar när du har glömt det du lärt dig. (Ellen Key 1849-1926)

Allmänbildning är att ha en bra bas och dessutom ett verktyg för att ta till sig ny kunskap.

Att vara bildad innebär att du kan möta och förstå människor från en annan miljö och en annan bakgrund än din egen.

Bildning är att kunna tänka objektivt och se saker ur olika synvinklar.

Allmänbildning är att ha ett hum om en massa ämnen och saker utan att nödvändigtvis ha detaljkunskap om desamma (för den har man glömt).

Allmänbildning kan vara olika för olika generationer (till exempel användningen av datorer).

Allmänbildning innebär att kunna hantera den mängd information vi får.

Bildning är också att kunna tolka och förstå sin egen och olika tiders visuella miljö och uttryck.

Att vara bildad är att ha ett utvecklat logiskt tänkande, att förstå hur saker hänger ihop och att utgående från känd information kunna fundera ut nya fakta.

Bildning är att kunna se helheter och samband, men också att klara av att gå in på detaljnivå.

Bildning är att behärska experimentella metoder och att via undersökningar och analys av resultaten komma fram till egna slutsatser. Eventuellt leder slutsatserna en vidare till nya frågeställningar och intressanta saker att vidare undersöka.

Närpes gymnasiums studenter våren 2021

För mig är en bildad människa någon som är allmänbildad och samtidigt ödmjuk inför insikten att det alltid finns mera att lära sig, någon som har förmågan att ta till sig information och kritiskt granska den, någon som är medveten om sina egna begränsningar och värderingar och att dessa finns som ett filter mellan en själv och omvärlden. En bildad människa lär sig för livet, hela livet.

Hur gör man för att skapa goda, harmoniska och bildade människor? Jag känner mig otillräcklig inför uppgiften. Samtidigt tänker jag att det är precis vad jag som lärare behöver inse, och att jag även ska visa det för mina studerande, vara tydlig med att det finns saker jag inte vet, men kan ta reda på. Jag är lärare, men håller hela tiden själv på och lär mig mera.

Jag önskar er alla ett givande och bildande läsår!

Jenny Lindberg och kollegorna vid Närpes gymnasium